Зразок договору про охорону товарно-матеріальних цінностей (вантажів).

ЗАЯВКА
на виділення наряду для охорони вантажів

«___» ________________ 201__ р.                                                                  
м. Косів

 

Начальнику ПП ОДА «ГЕПАРД»
в м. Косів, Івано-Франківської області
п. Катеринчуку Д.П.

Прошу Вас виділити наряд охорони в кількості двох співробітників на службовому автомобілі для забезпечення охорони вантажу на автомобільному транспорті, які будуть переміщуватись:

з___________________________________

до _________________________________

у період з «___» _______________ 201__ року, по «___» _______________ 201__ року, за маршрутом:

__________________________________________.

Оплату гарантую.

 

«ЗАМОВНИК»:

__________________________________

__________________________________

___________                                     М.П.

 

 

Бланк акту приймання-передавання вантажу під охорону
в разі прийняття посадовою особою правоохоронних органів
рішення про припинення переміщення транспортного засобу з вантажем,
який перебуває під охороною ПП ОДА «ГЕПАРД» та його вилучення
у встановленому порядку.

 

 

АКТ № _____
Про приймання-передавання вантажу під охорону

м.__________________ «___» ______________ 201__ р.

 

1. Ми, _________________________________________________

(прізвище, імя, по-батькові, звання, номер посвідчення старшого охорони)

_______________________________________________________

та _____________________________________________________

(посада, звання (спеціальне звання), прізвище, імя, по-батькові, номер службового

_______________________________________________________

посвідчення,назва правоохоронного органу особи,яка прийняла рішення про припинення

_______________________________________________________

переміщення транспортних засобів з товаром у встановленому законодавством порядку,

_______________________________________________________

причини затримання автотранспорту)

склали цей акт про те, що перший передав, а другий прийняв для охорони й доставки в ______________________________________________________

(назва пункту призначення)

Такі транспортні засоби з товаром:

1.1.   Марка, номерний знак транспортного засобу ______________________________________________________

1.2. Найменування, кількість товару, перелік документів, відправник, одержувач, країна _____________________________________________________

Зазначене прийнято повністю і без зауважень (за винятком, із зауваженнями) _____________________________________________________

 

Передав:                                                                             Прийняв:

___________________________________                    ______________________________

___________________________________                    __________________________________________

(П.І.Б. старшого охорони, посада)
__________________________________________

(назва правоохоронного органу, П.І.Б., номер службового

посвідчення, підпис особи, яка прийняла транспортні

засоби з товаром і документами)

 

____________________                                                           ______________________

(підпис)                                                                                                             (підпис)

 

 

 

ДОГОВІР № _____

про охорону ПП ОДА «ГЕПАРД» товарно-матеріальних цінностей (вантажів),
що перевозяться уповноваженими на те особами суб
’єктів господарювання

 

 

«___» __________________ 201__ р.
м. Косів

Приватне підприємство охоронно-детективне агентство «ГЕПАРД», в особі начальника Катеринчука Дмитра Петровича, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 525866 від 08.06.2007 року, в подальшому «ОХОРОНА» з однієї сторони, і «Автофоблхолдінг» в особі директора Кравченка Миколи Вікторовича, що діє на підставі Статуту, в подальшому «ЗАМОВНИК», з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. «ЗАМОВНИК» передає, а «ОХОРОНА» приймає під охорону товарно-матеріальні цінності (далі – «ВАНТАЖ»), що перевозяться уповноваженою особою «ЗАМОВНИКА» (далі – «ПРЕДСТАВНИК ЗАМОВНИКА»).

Охорона «ВАНТАЖУ» забезпечується силами службового наряду ПП ОДА «ГЕПАРД».

Кількісний склад наряду визначається за згодою сторін, але не менше ніж два працівники на кожний маршрут.

2.    Згідно з цим договором охороною є дії наряду по недопущенню несанкціонованого доступу до «ВАНТАЖУ» «ЗАМОВНИКА» сторонніх осіб на період знаходження його під охороною (далі – послуги «ПОСЛУГИ ОХОРОНИ»)

3.     Охорона «ВАНТАЖУ» здійснюється у дні і години, вказані заявкою «ЗАМОВНИКА».

4.     Періодом здійснення заходів охорони «ВАНТАЖУ» вважається час з моменту отримання «ЗАМОВНИКОМ» у присутності осіб наряду «ВАНТАЖУ» «ЗАМОВНИКА» до моменту доставлення його до місця, визначеного «ЗАМОВНИКОМ», та відмітки про це в маршрутному листі «ЗАМОВНИКОМ», або до моменту зняття охорони «ПРЕДСТАВНИКОМ ЗАМОВНИКА» з відповідною відміткою у маршрутному листі.

5.    Подання «ОХОРОНИ» про необхідність додержання встановленого режиму охорони «ВАНТАЖІВ», що перевозяться, у відповідності з діючими нормативними актами МВС України та Державної служби охорони при МВС України з обов’язковими для розгляду та виконання «ЗАМОВНИКОМ».  

 

2. СУМА ДОГОВОРУ ТА УМОВИ РОЗРАХУНКУ

1.   Вартість послуг за охорону «ВАНТАЖІВ», що перевозяться за цим договором складається з нарахованих валових витрат та прибутку без обмеження рівня рентабельності.

Ціна охорони узгоджується протоколом договірної ціни.

Письмова згода «ЗАМОВНИКА» про оплату послуг за новими тарифами є достатньою для залишення договору в силі. Перерахунок вартості оплати за «ПОСЛУГИ ОХОРОНИ» проводиться з дня їх проведення.

Ненадання «ЗАМОВНИКОМ» письмової згоди про оплату «ПОСЛУГ ОХОРОНИ» за новими тарифами протягом 10 днів з дати отримання подання «ОХОРОНИ» є достатньою підставою для розірвання «ОХОРОНОЮ» договору в односторонньому порядку.

2.  Оплата за надані «ОХОРОНОЮ» у відповідності до умов цього договору «ПОСЛУГИ ОХОРОНИ» згідно визначених тарифів здійснюється згідно акту виконаних робіт на протязі п’яти банківських днів.

3.    Акт виконаних робіт підписується сторонами по кожному факту виконання робіт, атакож по закінченні терміну дії договору.

4.     Оплата за виконання згідно з цим договором заходів охорони здійснюється в національній валюті України.

Оплата за заходи охорони за угодами з нерезидентами може здійснюватись в іноземній валюті за курсом Національного банку України на день розрахунку, погодженою сторонами, про що складається протокол.

3. ПРАВА «ОХОРОНИ»

З метою забезпечення охоронності «ВАНТАЖУ» під час здійснення заходів охорони, «ОХОРОНА» має право:

1.   Розробляти кілька варіантів маршрутів руху наряду згідно з поданими «ЗАМОВНИКОМ» заявками на охорону «ВАНТАЖІВ». Заявки приймаються до виконання «ОХОРОНОЮ» за умов їх подання «ЗАМОВНИКОМ» не менш ніж за добу до початку перевезення.

2.     Звертатися з вимогою до «ЗАМОВНИКА» або його «ПРЕДСТАВНИКА» щодо здійснення або утримання від дій (бездіяльності), якщо це створює загрозу безпеці «ВАНТАЖУ» чи «ЗАМОВНИКУ», особовому складу наряду або може привести до допущення правопорушень.

3.     Самостійно приймати рішення про заходи реагування, включаючи зміну маршруту руху, зупинку руху за маршрутом пересування (по можливості) у разі вчинення злочинів третіми особами за місцем виконання договірних зобов’язань по охороні «ВАНТАЖІВ». Інформацію про спробу нападу на «ВАНТАЖ», «ЗАМОВНИКА», наряд має довести до оперативного чергового найближчого на маршруті руху органу внутрішніх справ.

4.     Вимагати від «ЗАМОВНИКА» відшкодування витрат «ОХОРОНИ», пов’язаних з достроковим припиненням договору не з вини «ОХОРОНИ».

4. ПРАВА «ЗАМОВНИКА»

1.    В односторонньому порядку оголошувати, до початку здійснення заходів охорони, вартість «ВАНТАЖІВ», що перевозяться.

2.   Визначати «ПРЕДСТАВНИКА» для взаємовідносин з «ОХОРОНОЮ» у питаннях охорони «ВАНТАЖІВ».

3.       Роз торгнути договір в односторонньому порядку, якщо «ОХОРОНОЮ» систематично порушуються умови п. 3 розділу І даного договору.

4.      Вимагати від «ОХОРОНИ» належного виконання нарядом службових обов’язків.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ «ОХОРОНИ»

1.    Здійснювати заходи охорони, покладені на неї цим договором у межах своєї компетенції,

визначені чинними законодавчими та нормативними актами.

2.     Виділяти у встановленому порядку наряд, оснащений засобами зв’язку, індивідуального захисту і активної оборони.

3.     Приймати під охорону лише ті «ВАНТАЖІ», що зазначені у заявці «ЗАМОВНИКА».

4.     Забезпечувати охорону «ВАНТАЖІВ» згідно з умовами даного договору.

При спробі нападу з метою заволодіння «ВАНТАЖЕМ» у межах своєї компетентності здійснювати усі можливі заходи для його відбиття і затримання правопорушників, якщо це не загрожує загальному виконанню покладеного на «ОХОРОНУ» завдання. Інформувати про напад найближчий орган внутрішніх справ і посилити охорону «ВАНТАЖУ» до прибуття оперативно-слідчої групи.

5.  Забезпечити конфіденційність договірних відносин по здійсненню заходів охорони «ВАНТАЖУ», нерозголошення персоналом «ОХОРОНИ» стороннім особам відомостей щодо маршруту пересування наряду та «ЗАМОВНИКА» з «ВАНТАЖЕМ» під час виконання договірних зобов’язань.

 

6.ОБОВ’ЯЗКИ «ЗАМОВНИКА»

1.   В установлений час, до прибуття наряду охорони, підготувати «ВАНТАЖ» для транспортування.

2.    Здійснювати оплату і остаточний розрахунок за виконані «ОХОРОНОЮ» заходи охорони «ВАНТАЖУ» у сумі, порядку і строки, визначені розділом І І цього договору.

3.    Виконувати вимоги «ОХОРОНИ» щодо здійснення заходів охорони під час знаходження «ВАНТАЖУ» під охороною.

4.      Сповіщати «ОХОРОНУ» про відомі йому обставини, що можуть негативно вплинути на якість та безпеку виконання заходів охорони.

5.      Повідомляти «ОХОРОНУ» про порушення службової дисципліни та недоліки в несенні служби нарядом, що негативно впливають на якість та безпеку, стан забезпечення заходів охорони, для вжиття необхідних заходів.

6.      У разі скоєння нападу на «ЗАМОВНИКА», втрати «ВАНТАЖУ» (його частини) залучати до складу комісії по визначенню розмірів збитків уповноваженого «ПРЕДСТАВНИКА» «ОХОРОНИ».

7.     Забезпечити конфіденційність договірних відносин по здійснення заходів охорони «ВАНТАЖУ», нерозголошення персоналом «ЗАМОВНИКА» стороннім особам відомостей щодо маршруту пересування «ВАНТАЖУ», кількісного складу, озброєння, оснащення наряду, системи зв’язку і контролю за здійсненням цих заходів, що стали відомі у зв’язку з виконанням цього договору.

8.   У невідкладних випадках надавати за власний рахунок можливість «ОХОРОНІ» користуватися засобами зв’язку загального користування, а також мережею відомчого зв’язку.

9.     Надавати можливість уповноваженій службовій особі «ОХОРОНИ» перевіряти первинні товарно-транспортні документи з метою звірки відповідності заявлених та фактично перевезених обсягів вантажів, що перевозились під охороною наряду.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ОХОРОНИ»
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ «ОХОРОНИ»

1.     «ОХОРОНА» несе майнову відповідальність за збитки, спричинені «ЗАМОВНИКУ» сторонніми особами, шляхом викрадення, грабежу, умисного (пошкодження, знищення) «ВАНТАЖІВ», що перевозяться, в межах їх вартості внаслідок неналежного виконання «ОХОРОНОЮ» своїх зобов’язань за договором.

У разі зміни норм витрат «ОХОРОНИ», у тому числі при проведенні державою індексації доходів населення, що об’єктивно викликають зміну суми витрат на утримання «ОХОРОНИ», сума договору змінюється на основі наданого «ОХОРОНОЮ» подання «ЗАМОВНИКУ» без переоформлення договору.

Факти неналежного виконання «ОХОРОНОЮ» своїх зобов’язань та розмір збитків, що підлягає відшкодуванню нею, встановлюються у визначеному чинним законодавством порядку.

2.      При наявності заяви «ЗАМОВНИКА» про понесені збитки, уповноважена службова особа «ОХОРОНИ» в обов’язковому порядку приймає участь у визначенні розмірів цих збитків.

Розмір збитків повинен бути підтверджений відповідними документами і розрахунками вартості викрадених (пошкоджених, знищених) «ВАНТАЖІВ», що складаються за участю уповноважених службових осіб «ОХОРОНИ» і звіряються з даними бухгалтерської звітності «ЗАМОВНИКА».

До складу збитків, що підлягають відшкодуванню «ОХОРОНОЮ», включається вартість викрадених (знищених) «ВАНТАЖІВ», розмір знецінення пошкодженого, витрати на відновлення матеріальних цінностей.

3.    У разі встановлення «ОХОРОНОЮ» своєї вини у допущенні збитків «ЗАМОВНИКУ»за підсумками службового розслідування, «ОХОРОНА» самостійно відшкодовує заподіяні збитки.

4.     У разі спору про наявність вини «ОХОРОНИ» в допущенні збитків, їх відшкодування проводиться «ОХОРОНОЮ» на підставі вироку (рішення) суду, яким встановлено факт заподіяння майнової шкоди «ЗАМОВНИКУ», у строки, визначені чинним законодавством.

5.  Вартість повернених «ВАНТАЖІВ» виключається із загальної суми вартості «ВАНТАЖУ», оціненого «ЗАМОВНИКОМ», а раніше оплачена сума за цей «ВАНТАЖ» повертається «ОХОРОНІ».

Якщо при поверненні «ВАНТАЖУ» виявиться їх пошкодження, про це складається акт за участю уповноважених представників обох сторін і компетентних осіб для визначення відсотка придатності вказаного «ВАНТАЖУ». В цьому випадку «ОХОРОНА» відшкодовує «ЗАМОВНИКУ» розмір уцінки.

 

8. УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ «ОХОРОНИ» ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1.     «ОХОРОНА» звільняється від відповідальності за заподіяні збитки при відсутності її вини в допущенні їх спричинення.

«ОХОРОНА» не несе майнової відповідальності:

1.1. За збереження особистого майна «ЗАМОВНИКА».

1.2. За майнові збитки, заподіяні «ЗАМОВНИКУ» при масових порушеннях громадського порядку в місцях здійснення договірних зобов’язань.

2.   «ОХОРОНА» не несе відповідальності, якщо збитки «ЗАМОВНИКУ» нанесені за умов:

2.1. Стихійного лиха.

2.2. Екологічних катастроф.

2.3. Правомірного здійснення працівниками уповноважених правоохоронних органів, визначених законодавством оперативно-слідчих дій щодо «ВАНТАЖІВ».

2.4. Спричинення збитків внаслідок дій «ОХОРОНИ» в умовах необхідної оборони або крайньої необхідності.

2.5. Порушення «ЗАМОВНИКОМ» вимог старшого наряду «ОХОРОНИ», що стало наслідком їх спричинення.

2.6. Уразі передачі «ЗАМОВНИКУ» ємності з «ВАНТАЖЕМ» без порушення її цілісності та опломбування.

2.7. Уразі спричинення збитків, що заподіяні за умов непокори «ЗАМОВНИКА» вимогам старшого наряду «ОХОРОНИ».

2.8. Якщо особа, яка нанесла майнову шкоду «ЗАМОВНИКУ», затримана безпосередньо на місці події або при переслідуванні, при втечі та її вина в спричиненні збитків доведена в установленому порядку.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ЗАМОВНИКА»

1.     У випадку несвоєчасної (неповної) оплати за здійснення заходів охорони «ВАНТАЖІВ» нараховується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня, від суми простроченої плати за кожен день прострочення платежу.

2.     У разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання працівника «ОХОРОНИ», одержаних ним при виконанні службових обов’язків, пов’язаних зі здійсненням заходів охорони «ВАНТАЖУ», що сталися внаслідок незабезпечення «ЗАМОВНИКОМ» вимог щодо охорони праці та забезпечення особистої безпеки працівників «ОХОРОНИ»,розголошення персоналом «ЗАМОВНИКА» визначених цим договором умов конфіденційності здійснення заходів охорони або злочинних дій працівників «ЗАМОВНИКА»,причетних до виконання цього договору, «ЗАМОВНИК» відшкодовує «ОХОРОНІ» пов’язані з цим витрати у розмірах, передбачених законодавством щодо обов’язкового державного страхування працівників «ОХОРОНИ».

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1.     У разі перевезення «ВАНТАЖІВ» понад суму _____ тис. грн., з метою посилення охорони «ВАНТАЖУ», «ЗАМОВНИК» повідомляє про це «ОХОРОНУ» завчасно. Посилення охорони здійснюється за рахунок «ЗАМОВНИКА» на підставі погодженого сторонами окремого розрахунку.

 

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1.     Договір може бути розірваний «ОХОРОНОЮ» в односторонньому порядку за умов:

1.1. Доведення в установленому порядку факту відсутності у «ЗАМОВНИКА» на час укладення договору або втрати під час його виконання повноважень на володіння «ВАНТАЖЕМ».

1.2. Якщо «ЗАМОВНИК» не провів оплату заходів охорони відповідно до визначених цим договором тарифів та термінів.

1.3. Якщо «ЗАМОВНИК» не згоден оплачувати послуги «ОХОРОНИ» у зв’язку з підвищенням тарифів з дня їх запровадження.

1.4. Виникнення об’єктивних обставин, що унеможливлюють виконання умов договору (ліквідація підрозділу «ОХОРОНИ» та інші обставини).

1.5. Якщо у період дії договору встановлено, що дії «ЗАМОВНИКА»:

1.5.1. Містять ознаки очевидних правопорушень, щодо визначених чинним законодавством повноважень на володіння, користування або розпорядження «ВАНТАЖЕМ», що перевозиться.

1.5.2. Грубо порушують визначений режим здійснення заходів охорони, що може призвести до тяжких наслідків.

2.  У випадку припинення необхідності в користуванні послугами «ОХОРОНИ», «ЗАМОВНИК» може розірвати договір шляхом письмового повідомлення «ОХОРОНИ» про це не менше ніж за 30 днів.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1.   Цей договір набуває чинності з дня його підписання сторонами, терміном на час виконання охоронних послуг.

2.     Усі повідомлення, направлені сторонами одна одній у зв’язку з цією угодою, повинні бути здійснені у письмовій формі і мають вважатися поданими належним чином, якщо вони направлені листом з повідомленням про одержання його адресатом, телеграфом, засобами факсимільного зв’язку, або доставлені і вручені особисто за вказаними юридичними адресами сторін.

У невідкладних випадках повідомлення може бути передане однією стороною іншій стороні по телефону з одночасним дублюванням його з дотриманням викладених вище вимог.

3.   Суперечки «ЗАМОВНИКА» і «ОХОРОНИ» щодо додержання умов договору можуть бути оскаржені у Косівському районному суді.

4.     Усі правовідносини, що виникають або можуть виникнути між сторонами у зв’язку з цим договором, регулюються виключно чинним законодавством України.

Невід’ємною частиною цього договору є також всі наступні додаткові угоди до нього, за умови, якщо вони складені у письмовій формі і підписані сторонами.

 

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ

«ОХОРОНА»: ПП ОДА «ГЕПАРД»

Начальник Катеринчук Дмитро Петрович

м. Косів, вул. Гвардійська,15/12

р/р 26004000007777 в ПАТ «Фольксбанк»

МФО 325213 код ЗКПО 19358632

код 34701764

тел. факс 8(03478) 2-02-97

 

 

«ЗАМОВНИК»_______________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________


 

 

АКТ
про виконання робіт згідно з Договором
№ _____ від «___» ______________ 201__ р.

 

В період «___» ______________ 201__ р. по «___» _____________ 201__ р. та з «___» ______________ 201__ р. по «___» _____________ 201__р. співробітниками ПП ОДА «ГЕПАРД» в м. Косів, Івано-Франківської обл., була здійснена охорона цінного «ВАНТАЖУ».

Виходячи з умов домовленості, «ЗАМОВНИК» зобов’язаний до _____ числа поточного місяця перерахувати на розрахунковий рахунок «ОХОРОНИ» _________  грн.

Для виконання договірних зобов’язань «ЗАМОВНИКОМ» була здійснена заправка службового автомобіля «ОХОРОНИ» ________________________(марка, держномер)

паливно-мастильними матеріалами_________________ в кількості _________________ літрів.

Претензій до «ВИКОНАВЦЯ» «ЗАМОВНИК» не має (якщо має, то вказати, які саме).

 

Примітка: Вказаний акт є невід’ємною частиною Договору.

Підписи сторін:

«Замовник»:                                                                        «Виконавець»:

______________________________                                  ______________________________

______________________________                                 ______________________________

______________________________                                 ______________________________

_______________                                                                     ________________

 

М.П.                                                                                           М.П.

Ліцензія МВС України видана ПП ОДА Гепард м.Косів вул.Гвардійська 15 офіс 12
 • До відома наших клієнтів та друзів!
  Служба охорони «Гепард» стоїть на сторожі вашої безпеки та безпеки вашого майна. У нас під охороною знаходяться об‘єкти...
 • Безпека та комфорт клієнта - головна мета нашої роботи.
  В основі нашої діяльності стоять наступні принципи: Досвід. Керівництво Агентства складається з висококваліфікованих...
 • Вакансія!
  ВАКАНТНА ПОСАДА!
  ІНЖЕНЕР СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
  ВИМОГИ:
  Сервісне обслуговування систем відеоспостереження, охоронної...
 • Нова послуга!
  З 01 вересня 2012 року вводиться нова послуга - охорона та стеження за автомобілями різних марок по всій території України. Запрошуємо...
 • 1
 • 2
 • 3