Зразок договору по забезпеченню безпеки

ДОГОВІР № ___ по забезпеченню безпеки

«_____» _____________________ 2010р.                                                               м. Косів

«ОХОРОНА» : Приватне підприємство охоронно-детективне агентство «ГЕПАРД», в особі директора Катеринчука Дмитра Петровича, що діє на підставі Статуту, в подальшому «ОХОРОНА» з однієї сторони, і

«ЗАМОВНИК» : в особі , що діє на підставі …………………….., в подальшому «ЗАМОВНИК», з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.    «ЗАМОВНИК» доручає, а «ОХОРОНА»  приймає на себе зобов'язання по забезпеченню комплексної     безпеки     на     об'єкті     «ЗАМОВНИКА»,     який     розташований   за  адресою: ………….. в тому числі:

а) сприяння підтриманню громадського порядку;

б) охорону, при необхідності, окремих об'єктів (приміщень), що мають бути перераховані у переліку та плані об'єктів (приміщень), що охороняються, які додаються до Даного Договору;

1.2. Об'єкти (приміщення) «ЗАМОВНИКА», що передаються під охорону, повинні відповідати таким вимогам:

а) територія по периметру та підступи до неї, інші приміщення, що охороняються, з настанням темряви повинні освітлюватись, щоб вони були доступні спостереженню нарядів охорони;

б) стіни, дахи, стелі, горища, слухові вікна, люки та двері приміщень, в яких зберігаються товарно-матеріальні цінності, мають знаходитися у справному стані.

На об'єктах повинен бути забезпечений вільний доступ «ОХОРОНИ» до встановлених приладів охоронно-пожежної сигналізації та засобів для гасіння пожеж.

1.3.       Охорона об'єктів (приміщень) здійснюється в дні та години,  зазначені в переліку об'єктів (приміщень), що додаються до Даного Договору (Додаток №2).

1.4.       Вказівки «ОХОРОНИ» щодо дотримання встановленого режиму охорони у відповідності до вимог діючих Інструкцій та інших нормативних документів є обов'язковими для «ЗАМОВНИКА».

1.5.       Сума Даного Договору визначається протоколом узгодження договірної ціни (Додаток №1), який є невід'ємною частиною цього договору. В разі зміни норм витрат на охорону, у тому числі при проведенні державної індексації доходів населення, інших заходів, що викликають зростання (зменшення) витрат на утримання Охорони, вартість охоронних послуг змінюється на основі наданого «ОХОРОНОЮ» протоколу узгодження договірної ціни, без переоформлення Договору за погодженням «ЗАМОВНИКА».

1.6.       Предмет Договору не розповсюджується на грошові кошти.

2.   ОБОВ'ЯЗКИ  «ОХОРОНИ»

2.1. «ОХОРОНА» зобов'язана:

а) організувати та забезпечити сприяння підтриманню громадського порядку на території об'єкту «ЗАМОВНИКА»;

б) організувати та забезпечити охорону товарно-матеріальних цінностей «ЗАМОВНИКА», прийнятих під охорону, від розкрадання, в разі якщо «ЗАМОВНИК» передав «ОХОРОНІ» перелік цих цінностей;

в) забезпечувати дотримання встановлених правил пожежної безпеки на постах силами працівників «ОХОРОНИ»  під час  несення  ними  служби,  а у випадку  виникнення  на об'єкті,  що охороняється, пожежі або спрацювання охоронно-пожежної сигналізації, негайно повідомляти про це в пожежну частину та вживати заходів щодо ліквідації пожежі;

г) приймати від «ЗАМОВНИКА», в разі потреби, опломбовані та опечатані приміщення;
д) спільно із «ЗАМОВНИКОМ» здійснювати заходи щодо впровадження технічних засобів охорони;

є)здійснювати іншу діяльність, пов'язану з вимогами п. 1.1. Даного Договору.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ «ЗАМОВНИКА»

3.1. «ЗАМОВНИК» зобов'язаний:

а) створювати належні умови для забезпечення схоронності товарно-матеріальних цінностей та сприяти «ОХОРОНІ» при виконанні нею своїх зобов'язань, а також в удосконаленні організації охорони об'єкту та внутрішньо-об'єктового режиму;

 

б) замикати на замки та пломбувати усі двері (ворота) складів, інших службових приміщень, зачиняти на запірні пристрої вікна усіх приміщень;

в) вносити попередню плату за послуги охорони на підставі рахунку, що надається «ОХОРОНОЮ».

В разі порушення терміну оплати за охорону, «ЗАМОВНИК» виплачує «ОХОРОНІ» пеню в розмірі 0,5% від суми боргу за кожний день заборгованості.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ОХОРОНИ»

 

4.1. «ОХОРОНА» несе матеріальну відповідальність за збиток:

а) спричинений крадіжками товарно-матеріальних цінностей, здійснених шляхом злому на об'єктах (приміщеннях), що охороняються, замків, вікон, вітрин та огорож, в результаті незабезпечення належної охорони;

б)  завданий знищенням або пошкодженням майна сторонніми особами, які проникли на об'єкт, що охороняється, в результаті неналежного виконання «ОХОРОНОЮ», прийнятих за Даним Договором зобов'язань;

4.2. Факти крадіжки, грабежу, розбою, а також факти знищення або пошкодження майна сторонніми особами, які проникли на об'єкт, що охороняється, або в силу інших причин з вини працівників, що здійснюють охорону об'єктів, встановлюються вироком суду або двостороннім актом про заподіяння збитків та їх розміру. Матеріальна відповідальність настає з моменту доведення вини «ОХОРОНИ» при відсутності заборгованості за охорону.

4.3.      Про факт порушення цілісності об'єктів (приміщень), що охороняються, або завдання збитків пошкодженням майна, «ОХОРОНА» повідомляє керівництву об'єкта.

4.4. Відшкодування «ЗАМОВНИКУ» завданих з вини «ОХОРОНИ» збитків здійснюється після надання   «ЗАМОВНИКОМ»  документів,   передбачених   пунктом   4.2.   Розмір   збитків   повинен  бути підтверджений відповідним документом та розрахунком вартості викрадених товарно-матеріальних цінностей, складених за участю «ОХОРОНИ» та звіреним з бухгалтерськими даними.

4.5.   «ОХОРОНА»  не  несе матеріальної відповідальності  по  господарських договорах та
зобов'язаннях «ЗАМОВНИКА» перед третіми особами.

4.6.  «ОХОРОНА» звільняється від відповідальності за збитки, допущені при відсутності вини
«ОХОРОНИ» у їх спричиненні, а також:

а)  якщо особа, яка протиправно проникла на "Об'єкт" і нанесла майнову шкоду «ЗАМОВНИКУ», затримана на місці події;

б) якщо збитки нанесені пожежею, стихійним лихом, протиправними діями при масових порушеннях громадського порядку або при навмисному знищенні (зіпсуванні) майна сторонніми особами без проникнення на "Об'єкт";

в)  за збитки, спричинені «ЗАМОВНИКУ» крадіжкою, грабежем, розбоєм, навмисним знищенням або пошкодженням майна, що здійснені внаслідок проникнення на "Об'єкт" через місця, від обладнання яких технічними засобами охорони і безпеки «ЗАМОВНИК» відмовився;

г) якщо «ЗАМОВНИК» не виконав технічних вимог, вказаних в акті обстеження;

д) якщо «ЗАМОВНИК» має заборгованість по оплаті послуг охорони.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1.Даний Договір укладений терміном на один рік і набирає чинності з дня підписання. Якщо за 30 діб до закінчення терміну дії договору ні одна із сторін не вимагатиме його припинення, або переукладення, то він залишається в силі на попередніх умовах і на той же термін.

5.2.    «ОХОРОНА», у випадку заборгованості «ЗАМОВНИКА» за охорону, має право призупинити
охорону об'єкту до повного погашення заборгованості, попередньо повідомивши про це «ЗАМОВНИКА» за 5(п'ять) діб до призупинення охорони.

5.3.    Усі суперечки за Даним Договором підлягають розв'язанню у визначеному законом порядку.

5.4.    Договір з додатками складається у двох примірниках, з яких перший знаходиться у «ОХОРОНИ», а другий - у «ЗАМОВНИКА».

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

«Охорона»: ПП ОДА «ГЕПАРД»                           «Замовник»:

Директор: Катеринчук Дмитро Петрович                    

м. Косів, вул. Гвардійська, 15/12

р/р 26009000007777 в ЗАТ «ФОЛЬКСБАНК»                

МФО 325213 Код ЗКПО 34701764

E-mail: pp.oda.Gepard@gmail.com

 

 

 

Підписи сторін:

 

«Охорона»: «Замовник»:

Директор ПП ОДА «ГЕПАРД»

 

 

Д.П. Катеринчук ___________                                                   __________

 

 

 

М.П.                                                                                           М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Договору № ______

від «___» ______________ 2010р.

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

об’єктів (приміщень чи територій), що охороняються:

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписи сторін:

 

«Охорона»:                                                                                     «Замовник»:

Директор ПП ОДА «ГЕПАРД»

 

 

 

 

Д.П. Катеринчук ___________                                                     ___________

 

 

 

М.П.                                                                                           М.П.

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Договору № ______

від «___»________2010 р.

УМОВИ    РОЗРАХУНКУ

 

 

1.    Вартість    послуг    «ОХОРОНИ» з …2010 року по …2010 року включно становить суму: __________ грн.,

________________________________________________________________________________

1.1.   Вартість послуг «ОХОРОНИ» за один місяць становить суму: ____________ грн.,

________________________________________________________________________________

2.   Вартість послуг «ХОРОНИ» підлягає обов'язковій зміні (зростання, зменшення) прямо пропорційно зміні індексу інфляції, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.    У випадку зміни тарифів на послуги «ОХОРОНИ» письмова згода (протокол узгодження ціни) «ЗАМОВНИКА» про оплату послуг за новими тарифами є достатньою для залишення Договору в силі.

4.    Передплата «ЗАМОВНИКОМ» проводиться щомісячно, не залежить від фактичного часу охорони і вноситься «ЗАМОВНИКОМ» в термін 5-ти банківських днів кожного поточного місяця згідно з рахунком - фактурою.

Якщо «ЗАМОВНИК» має заборгованість по оплаті послуг охорони, «ОХОРОНА» не несе перед Замовником» матеріальну відповідальності за можливі збитки.

5.   Якщо оплата не здійснена   «ЗАМОВНИКОМ» до 10 числа, «ОХОРОНА» має право тимчасово не охороняти «ОБ’ЄКТ», сповістивши про це  «замовника».

6.   Якщо  оплата  за  послуги  охорони  не  здійснена  «ЗАМОВНИКОМ» до  кінця поточного місяця, система централізованої охорони автоматично з 1 числа наступного  місяця  зніме  «ОБ’ЄКТ»  з  охорони. Після  погашення  «ЗАМОВНИКОМ» заборгованості  за послуги «ОХОРОНИ», «ОБ’ЄКТ» автоматично підключається під охорону.

 

 

 

 

 

 

Підписи сторін:

 

«Охорона»:                                                                                     «Замовник»:

Директор ПП ОДА «ГЕПАРД»

 

 

 

 

Д.П. Катеринчук ___________                                                     ___________

 

 

 

М.П.                                                                                        М.П.

Ліцензія МВС України видана ПП ОДА Гепард м.Косів вул.Гвардійська 15 офіс 12
 • До відома наших клієнтів та друзів!
  Служба охорони «Гепард» стоїть на сторожі вашої безпеки та безпеки вашого майна. У нас під охороною знаходяться об‘єкти...
 • Безпека та комфорт клієнта - головна мета нашої роботи.
  В основі нашої діяльності стоять наступні принципи: Досвід. Керівництво Агентства складається з висококваліфікованих...
 • Вакансія!
  ВАКАНТНА ПОСАДА!
  ІНЖЕНЕР СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
  ВИМОГИ:
  Сервісне обслуговування систем відеоспостереження, охоронної...
 • Нова послуга!
  З 01 вересня 2012 року вводиться нова послуга - охорона та стеження за автомобілями різних марок по всій території України. Запрошуємо...
 • 1
 • 2
 • 3