Зразок договору на централізовану охорону

ДОГОВІР № ______

на централізовану охорону об’єкта

«____» __________________ 200__р.                                                  м. Косів

Приватне підприємство охоронно-детективне агентство «ГЕПАРД», в особі директора Катеринчука Дмитра Петровича, що діє на підставі Статуту, назване у подальшому «ОХОРОНА» з однієї сторони та

(Дані замовника), в подальшому «ЗАМОВНИК», з іншої сторони, уклали  договір на охорону майна, що знаходиться за адресою:

_____________________________________

названого в подальшому «ОБ’ЄКТ».

ПУЛЬТОВИЙ НОМЕР_____________________

1. Загальні положення

1.1.   «ЗАМОВНИК» передає, а «ОХОРОНА» приймає під охорону майно, що належить «ЗАМОВНИКУ», яке знаходиться на «ОБ’ЄКТІ», позначеному на плані (схемі) - Додаток №1 до Договору.

«ОХОРОНА» не вступає у володіння цим майном. «ОХОРОНА» приймає на себе зобов'язання про надання централізованої охорони «ОБ’ЄКТА» в цілому, шляхом забезпечення його цілісності і збереження майна «ЗАМОВНИКА», що в ньому знаходиться, у період знаходження «ОБ’ЄКТА» під охороною.

Періодом охорони вважається час з моменту прийняття «ОБ’ЄКТА» під охорону до його зняття з охорони «ЗАМОВНИКОМ», причому цей час фіксується автоматично центральним охоронним пультом «ОХОРОНИ». Режим охорони: ________________________________.

1.2.   Сума вартості послуг визначається Сторонами на основі розрахунку, що додається до Договору (додаток № 2). В разі зміни норм витрат на охорону, у тому числі при проведенні державної індексації доходів населення, інших заходів, що викликають зростання (зменшення) витрат на утримання «ОХОРОНИ», вартість охоронних послуг  змінюється  на  основі  наданого «ОХОРОНОЮ» обґрунтованого розрахунку без переоформлення  Договору  за  погодженням «ЗАМОВНИКА», що  оформляється  угодою про узгодження договірної ціни, яка набирає чинності з моменту підписання Сторонами і є невід'ємною частиною цього Договору. Якщо Сторони не прийшли до згоди стосовно договірної ціни, цей Договір може бути розірваний по ініціативі однієї із Сторін.

1.3.   «ОБ’ЄКТ», що передається під централізовану охорону, повинен відповідати технічним вимогам, висунутим «ОХОРОНОЮ» (для перших поверхів обов'язкова наявність внутрішніх металевих ґрат, надійність вікон, дверей, замків та інше). Технічні вимоги висуваються «ОХОРОНОЮ» після обстеження «ОБ’ЄКТА».

Відмова «ЗАМОВНИКА» від обладнання технічними засобами сигналізації або внутрішніми віконними ґратами, металевими дверима, місць можливого проникнення на «ОБ’ЄКТ» обумовлюється письмово.

Договір укладається після обладнання «ОБ’ЄКТА» засобами охоронної сигналізації і контрольної перевірки їх технічного стану та технічної укріпленості «ОБ’ЄКТА», а також після підписання Сторонами «Акту вводу в експлуатацію засобів ОС» (додаток № 3).

1.4.   Приймання «ОБ’ЄКТА» під охорону і зняття його з охорони, здійснюється згідно з Інструкцією (додаток № 4).

2. Обов'язки «ОХОРОНИ»

2.1.  Інструктувати  «ЗАМОВНИКА»  щодо  правил  користування  сигналізацією  та порядку передачі «ОБ’ЄКТА» під охорону і зняття з охорони, вимагати від «ЗАМОВНИКА» суворого дотримання інструкції (додаток № 4).

2.2. Приймати «ОБ’ЄКТ» під централізовану охорону і здійснювати його охорону за допомогою технічних засобів.

2.3. Забезпечувати негайний виїзд нарядів «ОХОРОНИ» на «ОБ’ЄКТ» у випадку спрацювання сигналізації та своєчасне прибуття нарядів.

2.4. При виявленні нарядом «ОХОРОНИ» ознак проникнення сторонніх осіб на «ОБ’ЄКТ», вживати термінові заходи що до їх затримання, здійснювати охорону місця пригоди, викликати на «ОБ’ЄКТ» «ЗАМОВНИКА» або його довірених осіб, сповістити чергову частину МВС України в м. Косів, організувати пошук "по гарячих слідах" зловмисників та майна.

2.5. Надавати за рахунок «ЗАМОВНИКА» за діючими розцінками «ОХОРОНИ» додаткові послуги по охороні та безпеці, надавати в оренду, лізинг технічні засоби. Виконувати монтажні роботи засобів ОС, поточний або капітальний ремонт засобів сигналізації.

2.6. За власний рахунок  здійснювати  експлуатаційне  обслуговування, програмування, заміну кодів доступу щодо сигналізації, усувати дрібні пошкодження засобів ОС за заявкою «ЗАМОВНИКА».

2.8. Виконувати за власний рахунок необхідний капітальний ремонт, поточний ремонт сигналізації, заміну засобів ОС, якщо вони вийшли з ладу з вини «ОХОРОНИ».

2.9.  «ОХОРОНА»  відповідає за якість, строки робіт, які пов'язані з установленням та технічним обслуговуванням засобів охоронної сигналізації.

2.10  В разі спрацювання сигналізації, якщо потрібне перезакриття «ОБ’ЄКТА», «ОХОРОНА» викликає «ЗАМОВНИКА» і охороняє «ОБ’ЄКТ» до прибуття «ЗАМОВНИКА» в межах двох годин. У випадку порушення цього терміну «ЗАМОВНИКОМ», охорона «ОБ’ЄКТА» здійснюється за окрему плату згідно з розрахунком.

2.11. У  всіх  випадках  виходу  з  ладу  охоронної  сигналізації, засобів технічної укріпленості чи телефонної лінії не з вини «ОХОРОНИ», остання бере на себе зобов'язання охороняти «ОБ’ЄКТ» фізичною охороною або через радіозв'язок за окрему плату, згідно з розрахунком та узгодженої з «ЗАМОВНИКОМ» ціни.

3. Обов'язки «ЗАМОВНИКА»

3.1. Здійснювати заходи щодо обладнання «ОБ’ЄКТА» технічними та інженерними засобами охорони і безпеки, створювати належні умови для збереження майна.

3.2. Виконувати визначені Інструкцією правила користування сигналізацією та дотримуватись встановленого порядку здавання «ОБ’ЄКТА» під охорону і зняття з-під охорони.

3.2.1 Забезпечити об’єкт т.д. безперебійним джерелом електроживлення з окремим підключенням до СЩ (силового щита напругою 220 в).

3.3.   Постійно перевіряти цілісність металевих ґрат, вікон, люків, замків, дверей  та  інших  інженерно-технічних  засобів, які  повинні  забезпечувати неможливість несанкціонованого проникнення на «ОБ’ЄКТ» без їх пошкодження.

3.4.  Зберігати грошові кошти, цінні папери, в сейфах.

3.5.  Не відкривати апаратуру і не допускати до неї сторонніх осіб. В разі перевірки «ОБ’ЄКТА» співробітниками міліції, пожежної охорони, негайно сповіщати про це «ОХОРОНУ».

3.6.   Зберігати  в  таємниці  індивідуальний  код  доступу  до  охоронної сигналізації, пультовий номер, систему блокування «ОБ’ЄКТА» засобами ОС.

3.7.   Негайно повідомляти «ОХОРОНІ» про виявлення ознак проникнення сторонніх осіб на «ОБ’ЄКТ» та про зміну довірених осіб, зміну часу прийняття та зняття «ОБ’ЄКТА» з охорони.

3.8.  Допускати на «ОБ’ЄКТ» працівників «ОХОРОНИ», які обслуговують технічні засоби, при наявності у них посвідчення працівника «ОХОРОНИ».

3.9.  Своєчасно  вносити  плату  за  послуги  «ОХОРОНИ». Оплата  витрат  за обладнання «ОБ’ЄКТА» технічними засобами сигналізації, її капітального або поточного ремонту та охорону проводиться «ЗАМОВНИКОМ» у відповідності до умов даного договору. Передплата за послуги «ОХОРОНИ» проводиться щомісячно, і вноситься «ЗАМОВНИКОМ» в термін 5-ти банківських днів кожного поточного місяця, згідно з рахунком-фактурою.

3.10. Оплачувати вартість додаткових послуг, монтажних робіт, капітального ремонту технічних засобів сигналізації, вартість робіт за поточний ремонт, на основі окремо висунутого «ОХОРОНОЮ» рахунку.

3.11.  Сповіщати (письмово, або по телефону ) «ОХОРОНУ» про здавання «ОБ’ЄКТА» під охорону на тривалий період. Сторони домовились, що тривалим є період, який перевищує 5 діб. При таких умовах ціна цього договору лишається незмінною.

3.12. В разі спрацювання сигналізації, де потрібне перезакриття «ОБ’ЄКТА», «ЗАМОВНИК» повинен прибути на «ОБ’ЄКТ» в межах двох годин після повідомлення «ОХОРОНИ». Якщо «ЗАМОВНИК» відмовився від перезакриття «ОБ’ЄКТА», «ОХОРОНА» не  здійснюється, а відповідальність за збереження матеріальних цінностей, які знаходяться на «ОБ’ЄКТІ», покладається на «ЗАМОВНИКА».

З.13. При невиконанні або неналежному виконанні «ЗАМОВНИКОМ» правил користування сигналізацією, порядку здавання «ОБ’ЄКТА» під охорону або зняття з охорони, що стало причиною надходження хибного сигналу "Тривога" і виїзду нарядів охорони, «ЗАМОВНИК» перший раз письмово попереджається, при подальших порушеннях - компенсує «ОХОРОНІ» матеріальні витрати в розмірі 30 грн. за кожний такий виїзд нарядів «ОХОРОНИ».

Примітка: при зміні тарифів на охорону розмір матеріальних витрат за кожний такий виїзд змінюється пропорційно.

3.14. За несвоєчасну оплату охоронних послуг «ЗАМОВНИК» сплачує пеню в розмірі щоденної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення  платежу.

3.15. Оповіщати «ОХОРОНУ» про обставини, що можуть негативно вплинути на виконання заходів охорони та забезпечити конфіденційність договірних відносин.

 

4. Відповідальність «ОХОРОНИ»

4.1. «ОХОРОНА» несе перед «ЗАМОВНИКОМ» матеріальну відповідальність у розмірі відповідно п.8 цього договору за збитки, вчинені сторонніми особами, які проникли на «ОБ’ЄКТ» в період охорони, шляхом зламування, відкривання або руйнування заблокованих технічними засобами сигналізації вікон, дверей та інших конструкцій, та вчинили крадіжку майна, що зберігалось на «ОБ’ЄКТІ», якщо буде встановлена вина «ОХОРОНИ» у її допущенні.

Факти скоєння протиправних дій щодо майна «ЗАМОВНИКА» сторонніми особами, які проникли на «ОБ’ЄКТ», в період охорони, вина «ОХОРОНИ» встановлюються в термін та встановленому законами України порядку.

4.2. Відшкодування збитків, нанесених «ЗАМОВНИКОМ» через неналежне виконання «ОХОРОНОЮ»  Договірних  зобов'язань, проводиться  у  розмірі, який  встановлюється відповідальними працівниками Сторін, підтверджується відповідними документами і розрахунками вартості викраденого, пошкодженого чи знищеного майна, звіряються з даними бухгалтерської звітності. У випадку викрадення предметів домашнього майна, збитком вважається вартість цих предметів, виходячи з діючих роздрібних цін. Якщо на окремі предмети немає роздрібних цін, то їх вартість визначається відповідно до діючих цін на одно іменні предмети.

4.3.  При  поверненні  викраденого  майна  та  при  складанні  відповідних документів присутність представника «ОХОРОНИ» є обов'язковою. Вартість поверненого майна  виключається  із  загальної  суми вартості, оціненої  «ЗАМОВНИКОМ», а раніше сплачена «ОХОРОНОЮ» сума за це майно повертається «ОХОРОНІ».

Якщо повернене майно виявиться неповноцінним, то про це складається акт за участю обох Сторін і компетентних осіб для визначення відсотка придатності вказаного майна. У цьому випадку «ОХОРОНА» відшкодовує «ЗАМОВНИКУ» розмір уцінки.

4.4. «ОХОРОНА» звільняється від матеріальної відповідальності за збитки, спричинені «ЗАМОВНИКУ»:

1)  якщо особа, яка протиправно проникла на «ОБ’ЄКТ» і нанесла майнову шкоду «ЗАМОВНИКУ», затримана на місці події;

2)   якщо збитки нанесені пожежею, стихійним лихом, протиправними діями третіх осіб при масових порушеннях громадського порядку або при умисному знищенні (зіпсуванні) майна сторонніми особами без проникнення на «ОБ’ЄКТ»

3)  внаслідок правомірного застосування працівниками «ОХОРОНИ» щодо «ОБ’ЄКТА» засобів примусу, визначених діючим законодавством;

4)   крадіжкою, умисним знищенням або пошкодженням майна, що здійснені внаслідок проникнення на «ОБ’ЄКТ» через місця, від обладнання яких технічними засобами охорони і безпеки «ЗАМОВНИК» відмовився;

5)  за крадіжку, грабіж, розбій, умисне пошкодження, або знищення майна, здійснені у зв'язку з не включенням «ЗАМОВНИКОМ» охоронної сигналізації або не здачею «ОБ’ЄКТА» під охорону;

6)    якщо  «ЗАМОВНИК», який  увімкнув  сигналізацію, залишив  «ОБ’ЄКТ», не переконавшись  у  тому, що  «ОБ’ЄКТ»  прийнятий  під  охорону  або  відмовився  від перезакриття «ОБ’ЄКТА»;

7)  якщо буде доведено, що «ЗАМОВНИК» або його довірені особи (особи із складу персоналу «ЗАМОВНИКА»)  зловмисне розголосили стороннім особам систему блокування, контролю та правила користування технічними засобами охорони, свої особисті коди відкриття-закриття «ОБ’ЄКТА», чи порушили інструкцію про порядок здавання «ОБ’ЄКТА» під охорону (додаток № 4);

8) якщо «ЗАМОВНИК» самостійно вніс зміну в схему блокування «ОБ’ЄКТА» технічними засобами сигналізації, що стало причиною її не спрацювання; не повідомив «ОХОРОНІ» про наявність на «ОБ’ЄКТІ» таємних люків, запасних дверей, шахт або інших замаскованих місць можливого проникнення на «ОБ’ЄКТ».

5. Відповідальність «ЗАМОВНИКА»

5.1.  «ЗАМОВНИК»  несе  матеріальну  відповідальність  за  випадки  втрати, пошкодження засобів охорони і безпеки, які належать «ОХОРОНІ» та передані «ЗАМОВНИКУ» для використання щодо охорони «ОБ’ЄКТА».

5.2. «ЗАМОВНИК» повинен відшкодовувати вартість  втраченого обладнання або відшкодовувати витрати по його ремонту технічних засобів за окрему плату, згідно з діючими прейскурантами.

5.3.  «ЗАМОВНИК» відшкодовує «ОХОРОНІ» збитки, спричинені внаслідок необережних або зловмисних дій персоналу «ЗАМОВНИКА».

6. Права «ОХОРОНИ»

6.1. Здійснювати у  зручний для «ЗАМОВНИКА» час перевірку технічного стану засобів  сигналізації  для  визначення  необхідності  проведення  їх  своєчасного ремонту.

6.2.  Тимчасово не приймати «ОБ’ЄКТ» під охорону, якщо:

1)    виникли  технічні  пошкодження  засобів  сигналізації, а  «ЗАМОВНИК» відмовляється від їх ремонту, та якщо технічні засоби охорони вийшли з ладу з вини «ЗАМОВНИКА» і вимагають капітального ремонту, а «ЗАМОВНИК» відмовляється сплатити ці витрати;

2)  «ЗАМОВНИК» має заборгованість по оплаті за охорону більше, ніж за 25-ть днів з тимчасовим припиненням дії даного Договору, про що, «ЗАМОВНИК» або його довірена особа, сповіщаються «ОХОРОНОЮ» письмово;

3)  «ОХОРОНА» тимчасово не може здійснювати свої функції з технічних причин, про  що  «ЗАМОВНИК», або  його  довірена  особа  сповіщається  «ОХОРОНОЮ»  письмово  з припиненням на цей час дії даного Договору.

6.3. Необхідність  проведення  будь-якого  ремонту  технічних  засобів встановлюється «ОХОРОНОЮ» при обстеженні «ОБ’ЄКТА».

6.4.  При необхідності, за згодою «ЗАМОВНИКА», залучати для виконання своїх зобов'язань за даним Договором додаткові сили та засоби, третіх осіб, беручи на себе відповідальність за їх дії.

6.5.    Розірвати  Договір  за  власною  ініціативою  в  порядку  чинного законодавства.

6.6.  «ОХОРОНА» не менше одного разу на рік має право проводити обстеження технічної  укріпленості, стану  «ОБ’ЄКТА», що  охороняється. В  разі  виявлення недоліків, складається двосторонній акт. До усунення недоліків «ОБ’ЄКТ» охороняється без матеріальної відповідальності «ОХОРОНИ».

7. Права «ЗАМОВНИКА»

 

7.1. Призначити довірені  особи для взаємовідносин з «ОХОРОНОЮ» з питань охорони «ОБ’ЄКТА»:

№ п/п

Прізвище, ім'я та по-батькові довіреної особи

Посада

Домашній телефон

Домашня адреса

Телефон «ОБ’ЄКТА»: ______________________________

 

7.2.   Самостійно страхувати  (перестраховувати)  майно, яке знаходиться на «ОБ’ЄКТІ».

7.3.   Вимагати від «ОХОРОНИ» звіт подій щодо охорони «ОБ’ЄКТА».

7.4.   Інформувати керівництво «ОХОРОНИ» про недоліки у здійсненні працівниками «ОХОРОНИ» договірних  зобов'язань, що негативно впливають  на  стан  забезпечення надійної охорони, для вживання необхідних заходів.

7 5. Розірвати  Договір  за  власною  ініціативою, згідно  з  чинним законодавством.

8. Страхування комерційного ризику «ОХОРОНИ»

 

8.1  «ОХОРОНА» самостійно і за власною ініціативою страхує (не страхує) свою відповідальність  перед  «ЗАМОВНИКОМ»  за  невиконання  своїх  зобов'язань  по  цьому Договору.

8.2  «ОХОРОНА» визначає розмір страхової суми по одній страховій події у розмірі:

________________________________

 

9. Термін дії Договору

9.1.  Договір  укладається  строком на  один рік  і  набуває чинності з дня підписання. Якщо за один місяць до закінчення строку дії Договору ні одна із Сторін не вимагатиме його припинення, або переукладання, тоді він залишається в силі на попередніх умовах і на той же строк.

9.2.  Розірвання  Договору  раніше  строку, на  який  він  укладений, може проводитись за згодою Сторін, а також у випадках, передбачених Договором. При відмові від охорони зацікавлена Сторона повинна попередити про це іншу за 1 (один) місяць.

9.3. Спори «ЗАМОВНИКА» і «ОХОРОНИ» щодо додержання умов Договору можуть бути оскаржені в Господарському суді.

10. Форс-мажорні обставини

 

10.1.  «ЗАМОВНИК» та «ОХОРОНА» можуть бути звільнені від відповідальності у певних випадках, які настали в зв’язку з обставинами непереборної сили.

10.2.  Підставою для звільнення від відповідальності визначаються обставини, що викликані подіями непереборної сили, які не залежать від волі Сторін, і яких не могла б уникнути й добросовісна Сторона. Ці обставини настали після укладання Договору та стали на заваді виконання його умов.

10.3. Випадками непереборної сили вважаються: воєнні події, пожежі, вибухи, дорожні пригоди та перекриття руху, стихійні лиха, а також акти органів влади, які впливають на виконання зобов'язань, та всі інші події, які  суд визначає випадками непереборної сили.

 

11. Додаткові умови

11.1________________________

 

Договір з додатками, які є його невід'ємною частиною, складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у «ОХОРОНИ», другий - у «ЗАМОВНИКА».

Додатки:

Додаток №   1   -   план - схема «ОБ’ЄКТА»;

Додаток №   2   -   умови розрахунку;

Додаток №   3   -   акт вводу в експлуатацію ОС;

Додаток №   4   -   інструкція здавання (зняття) «ОБ’ЄКТА» під охорону.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

«Охорона»:  ПП ОДА «ГЕПАРД»

розрахунковий рахунок № 26009000007777

в ПАТ «ФОЛЬКСБАНК»

МФО 325213, код ЗКПО 34701764

тел. факс  8 (03478) 2-02-97

Адреса: Івано-Франківська обл.

м. Косів,  вул. Гвардійська, 15/12

«Об’єкт»:

Підписи сторін:

«Охорона»:                                                               «Замовник»:

Директор ПП ОДА «ГЕПАРД»                                

 

 

 

Д.П. Катеринчук______________                                                                                      _____________

М.П.                                                                                        М.П.

 

Додаток №1

до Договору № _______

від «____» __________200___р.

 

 

 

 

 

План (схема) «ОБЄКТА»

 1. План (схема) «ОБ’ЄКТА», що передається під централізовану охорону за адресою:

 

(вулиця, Будинок, квартира (інше приміщення)

 

розташованого_________________________________________

(під’їзд, поверх, інші відомості)

 

 

Підписи сторін:

«Охорона»:                                                               «Замовник»:

Директор ПП ОДА «ГЕПАРД»                               

 

 

 

Д.П. Катеринчук______________                                                                                     ____________

М.П.                                                                                        М.П.

Додаток № 2

до Договору № ______

від «___»________200_ р.

УМОВИ    РОЗРАХУНКУ

 

 

1.    Вартість    послуг    «ОХОРОНИ» з ...2010 року по …2010 року включно становить суму: __________ грн.,

__________________________________________

1.1.   Вартість послуг «ОХОРОНИ» за один місяць становить суму: ____________ грн.,

___________________________________________.

2.   Вартість послуг «ХОРОНИ» підлягає обов'язковій зміні (зростання, зменшення) прямо пропорційно зміні індексу інфляції, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.    У випадку зміни тарифів на послуги «ОХОРОНИ» письмова згода (протокол узгодження ціни) «ЗАМОВНИКА» про оплату послуг за новими тарифами є достатньою для залишення Договору в силі.

4.    Передплата «ЗАМОВНИКОМ» проводиться щомісячно, не залежить від фактичного часу охорони і вноситься «ЗАМОВНИКОМ» в термін 5-ти банківських днів кожного поточного місяця згідно з рахунком - фактурою.

Якщо «ЗАМОВНИК» має заборгованість по оплаті послуг охорони, «ОХОРОНА» не несе перед Замовником» матеріальну відповідальності за можливі збитки.

5.   Якщо оплата не здійснена   «ЗАМОВНИКОМ» до 10 числа, «ОХОРОНА» має право тимчасово не охороняти «ОБ’ЄКТ», сповістивши про це  «замовника».

6.   Якщо  оплата  за  послуги  охорони  не  здійснена  «ЗАМОВНИКОМ» до  кінця поточного місяця, система централізованої охорони автоматично з 1 числа наступного  місяця  зніме  «ОБ’ЄКТ»  з  охорони. Після  погашення  «ЗАМОВНИКОМ» заборгованості  за послуги «ОХОРОНИ», «ОБ’ЄКТ» автоматично підключається під охорону.

 

 

 

Підписи сторін:

«Охорона»:                                                               «Замовник»:

Директор ПП ОДА «ГЕПАРД»                              

 

 

 

Д.П. Катеринчук______________                                                                              _______________

М.П.                                                                                        М.П.

 

 

Додаток № З

до Договору №______

від «___»_________ 201__р.

АКТ

вводу в експлуатацію

охоронної сигналізації та технічного стану «ОБЄКТА»

 

м. Косів                                                                                                 «____» __________ 201__р.

 

Комісія у складі представників:

«ОХОРОНИ»:_____________________________

«ЗАМОВНИКА»:_______________________________склали  дійсний  акт  про  те, що  охоронна  сигналізація  встановлена  на «ОБ’ЄКТІ»____________________________________

за адресою: ________________________

в повному об'ємі:

1. Відповідно   до   технічних   умов, зроблені   пусконалагоджувальні, випробувальні роботи і програмування засобів ОС на «ОБ’ЄКТІ».

2.  На «ОБ’ЄКТІ» встановлені сертифіковані прилади і сповіщувачі.

З. При перевірці працездатності сигналізації встановлено, що «ОБ’ЄКТ» відповідає технічним вимогам і підключений до пульту централізованої охорони.

4.  На підставі вище викладеного система охоронної сигналізації приймається в експлуатацію з «_____»___________________200__р.

5. Обслуговування засобів ОС закріплюється за монтажником___________________________

6.На вікнах та на дверях вище вказаного об’єкту – металеві грати відсутні.

7. Надійність замків, засувів, защіпок на вікнах та інше відповідає вимогам «ОХОРОНИ».

8. «ЗАМОВНИК» відмовився від блокування засобами ОС або укріплення інженерно-технічними пристроями наступних місць можливого проникнення:_____________________________

9. «ЗАМОВНИКА» попереджено, у випадку крадіжки, умисного знищення або пошкодження майна, що сталося внаслідок проникнення на «ОБ’ЄКТ» через місця, від обладнання яких технічними засобами охорони і безпеки він відмовився, «ОХОРОНА» не несе матеріальної відповідальності.

 

 

 

 

Підписи сторін:

«Охорона»:                                                               «Замовник»:

Директор ПП ОДА «ГЕПАРД»                               

 

 

 

Д.П. Катеринчук______________                                                                                 ______________

М.П.                                                                                        М.П.

Додаток № 4

до Договору № ______

від «___»________201_ р.

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок Здавання «ОБЄКТА» під централізовану охорону,

зняття «ОБЄКТА» з охорони.

Загальні положення

 

1.   Досконально вивчити правила поводження з апаратурою охоронної сигналізації, встановленої  на  «ОБ’ЄКТІ»  (видаються  «ОХОРОНОЮ»  після  вводу  в  експлуатацію  ОС, проведення занять, інструктажів з «ЗАМОВНИКОМ» та його довіреними особами).

2.   Знати найпростіші методи перевірки справності засобів ОС, порядок приймання - здавання «ОБ’ЄКТА» під охорону.

3.   Особи, уповноважені «ЗАМОВНИКОМ», несуть відповідальність за правильну експлуатацію засобів охоронної сигналізації, дотримання порядку приймання (здавання) «ОБ’ЄКТА» під охорону.

4.    «ОБ’ЄКТИ», що  мають  порушення  технічного  укріплення, непрацюючі  засоби сигналізації, зіпсовані замки, радіо передавальне обладнання, під охорону не приймаються.

Здавання «ОБЄКТА» під охорону

 

1.   Безпосередньо перед здачею «ОБ’ЄКТА» під «ОХОРОНУ» необхідно ретельно перевірити усі приміщення «ОБ’ЄКТА» на предмет виявлення сторонніх осіб, що залишились там, відключити від електричних та газових мереж електричні та газові прилади, інші джерела вогню.

2.   Зачинити всі двері, вікна, кватирки, люки, грати, інші конструкції «ОБ’ЄКТА» на защіпки і замки.

3.     Ввімкнувши внутрішнє і зовнішнє освітлення провести огляд засобів сигналізації.

4.     Встановити на кодовому пристрої індивідуальний код постанови під охорону.

5.     Переконатися  по  світловому  індикатору на  кодовому пристрої  та  звуковому сигналу, що «ОБ’ЄКТ» став під охорону.

6.  Якщо немає впевненості, що «ОБ’ЄКТ» зданий під охорону правильно, необхідно зателефонувати черговому оператору ПЦО, назвавши пультовий номер для перевірки.

7.   При спробі проникнення на «ОБ’ЄКТ» сторонніх осіб після того, як Ви здали його під охорону, на пульт централізованої охорони надійде сигнал «Тривога», і на «ОБ’ЄКТ» буде негайно висланий наряд служби «ОХОРОНИ».

 

Зняття «ОБЄКТА» з-під охорони

1.   Відчинити вхідні двері та зайти до «ОБ’ЄКТУ».

2.  Негайно встановити на кодовому пристрої код зняття «ОБ’ЄКТА» з-під охорони.

3.  «ОБ’ЄКТ» вважається знятим з-під охорони тоді, коли «ЗАМОВНИК» або його довірена особа перевірили по світловим індикаторам на клавіатурі стан «зон», цілісність вікон, дверей, ґрат та інше.

4.   При виявленні на «ОБ’ЄКТІ» порушень його технічної укріпленості та порушень зон, що охороняються, негайно викликається на «ОБ’ЄКТ» представник «ОХОРОНИ».

Ваш «ОБ’ЄКТ» охороняється автоматизованою системою ПЦО «Кронос».

Телефон чергового оператора: 8 (03478) 2-14-99 (цілодобово).

Обслуговування системи здійснюється представниками технічної служби «ОХОРОНИ».

«З ІНСТРУКЦІЄЮ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ»

«ЗАМОВНИК» (довірені особи)1.____________2.____________3.__________   4.___________

 

«Охорона»:                                                               «Замовник»:

Директор ПП ОДА «ГЕПАРД»                               

 

 

Д.П. Катеринчук______________

М.П.                                                                                        М.П.

Ліцензія МВС України видана ПП ОДА Гепард м.Косів вул.Гвардійська 15 офіс 12
 • До відома наших клієнтів та друзів!
  Служба охорони «Гепард» стоїть на сторожі вашої безпеки та безпеки вашого майна. У нас під охороною знаходяться об‘єкти...
 • Безпека та комфорт клієнта - головна мета нашої роботи.
  В основі нашої діяльності стоять наступні принципи: Досвід. Керівництво Агентства складається з висококваліфікованих...
 • Вакансія!
  ВАКАНТНА ПОСАДА!
  ІНЖЕНЕР СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
  ВИМОГИ:
  Сервісне обслуговування систем відеоспостереження, охоронної...
 • Нова послуга!
  З 01 вересня 2012 року вводиться нова послуга - охорона та стеження за автомобілями різних марок по всій території України. Запрошуємо...
 • 1
 • 2
 • 3